Building with Tel-Hai logo
Tamar Dinur – Tel-Hai College Tamar Dinur – Tel-Hai College