Building with Tel-Hai logo
Hanan Harif – Tel-Hai College Hanan Harif – Tel-Hai College